Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht (wet 6 april 2010, omtrent marktpraktijken en consumenten bescherming) aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Door het plaatsen van een bestelling via Farmawebshop verklaart de cliënt zich automatisch akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden die apotheek Vanhuysse BVBA hanteert bij online aankopen.

1. Inleidende bepaling

De hierna bepaalde verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de door Apotheek Vanhuysse BVBA verkochte producten in de schoot van haar internet apotheek farmawebshop, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

2. Begrippen

farmawebshop: De website van de apotheek Vanhuysse BVBA, gevestigd te 9240 Zele, Cesar Meeusstraat 6, ondernemingsnummer 442.465.104, APB 422803 met Mevrouw Frederika De Nève als apotheker-titularis.
cliënt: Elke natuurlijke of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling plaatst op Farmawebshop.
bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiten van een aankoop overeenkomst tussen de apotheek Vanhuysse BVBA en de cliënt van de online apotheek Farmawebshop met betrekking tot producten die worden aangeboden door Farmawebshop.
productfiche: Alle informatie over een te koop aangeboden product.
producten: Alle goederen te koop aangeboden door apotheek Vanhuysse BVBA, via Farmawebshop.
transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden gekoppeld aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere digitale betaalmogelijkheden.

3. Producten

Rekening houdende met de wettelijke bepalingen van toepassing op de verkoop via internet van in een voor het publiek opengestelde apotheek aangeboden producten, zijn niet alle producten van apotheek Vanhuysse BVBA via Farmawebshop verkrijgbaar.

Mogen aldus niet via internet worden verkocht:

  • geen grondstoffen of officinale bereidingen;
  • geen voorschriftplichtige geneesmiddelen (reservatie kan wel);
  • geen geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik;
  • geen geneesmiddelen voor menselijk gebruik met de bedoeling deze voor dieren te gebruiken;
  • geen geneesmiddelen met schriftelijke aanvraag.

Enkel parafarmaceutische producten kunnen verkocht worden aan niet-ingezetenen van België.

Enkel de producten waarvoor een productfiche aanwezig is op de website kunnen deel uitmaken van een verkoop.

4. Cliënt

Elke bezoeker kan zich registreren als gebruiker, waarna hij kan overgaan tot het plaatsen van bestellingen. Zo wordt de toegang tot Farmawebshop verkregen. Deze account is persoonlijk en voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen.

Farmawebshop respecteert de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonsgegevens. De cliënt beschikt over inzage, verbetering, controle en recht tot schrapping van deze gegevens.

De gebruiker verbindt zich ertoe de login gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken. De gebruiker is in elk geval verantwoordelijk voor het gebruik en eventueel misbruik van zijn of haar gebruikersnaam en/of wachtwoord.

Farmawebshop behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen, zoals het gebruik van de elektronische identiteitskaart. In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het Farmawebshop toegestaan om de registratie van de gebruiker te schrappen en heeft zij verder het recht om eventuele schade te verhalen op de gebruiker.

5. Waarschuwingen voor de gebruiker

Farmawebshop raadt aan de producten, en in het bijzonder de voorschriftvrije geneesmiddelen, met grote voorzichtigheid te gebruiken. Een diagnose en advies door een wettelijk erkende arts of therapeut wordt aangeraden.

De informatie verschaft door Farmawebshop is louter informatief. Deze informatie wordt op regelmatige basis gecontroleerd en upgedate door een apotheker, doch vervangt nooit een diagnose of advies omdat Farmawebshop niet op de hoogte kan zijn van de volledige medische voorgeschiedenis van de patiënt.

De informatie die Farmawebshop bijhoudt over de bestellingen van een gebruiker is enkel dienstig voor logistieke redenen (aanvullen van stocks). Deze informatie zal daarenboven niet leiden tot een automatische waarschuwing over dosering of onverenigbaarheid met andere geneesmiddelen.

Bij twijfel over de geschiktheid raadt Farmawebshop aan het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren, of het reeds geleverde product niet (verder) te gebruiken. Raadpleeg uw arts voor medisch advies.

De apotheker-titularis van farmawebshop, Frederika De Nève, kan een bestelling nietig verklaren indien de gebruiker inbreuk pleegt op één van bovenstaande waarschuwingen.

Volgens art. VI.45,12° van het WER voldoen de goederen die verkocht worden door Farmawebshop aan de wettelijk waarborg van conformiteit.

6. Bestellingen

6.1 Alle informatie die de cliënt bezorgt (invoeren gegevens bij het plaatsen van een bestelling) aan Farmawebshop is bindend. Farmawebshop kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor het door cliënt foutief invoeren van gegevens. Farmawebshop kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid bepaalde producten te leveren.

6.2 Bij elke bestelling zal het systeem automatisch bewijs bijhouden van de datum en inhoud van de bestelling.
Na ontvangst van de aanvraag bevestigt Farmawebshop aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging naar het door de cliënt meegedeelde e-mail adres. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van deze bevestiging van de bestelling.

6.3 Farmawebshop behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren of te annuleren zonder dat verdere uitleg nodig is. Zij kan dit ook doen in geval van betalingsproblemen bij een bestelling of een geschil betreffende betaling van een eerder geplaatste bestelling.

6.4 De bestelling is slechts definitief zodra Farmawebshop de cliënt beantwoordt, en deze cliënt het volledige bedrag inclusief eventuele verzendingskosten betaald heeft volgens de gekozen betalingswijze.

6.5 De meeste producten zijn in voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of onmiddellijk leverbaar is, zal Farmawebshop de cliënt per e-mail inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging van de levering, kan hij de bestelling kosteloos wijzigen of annuleren.

6.6 Enkel handelingsbekwame personen vanaf 18 jaar oud, naar Belgisch recht, kunnen een bestelling plaatsen.

7. Prijs

De prijzen op Farmawebshop worden vermeld in euro en inclusief BTW. Eventuele transportkosten zijn niet inbegrepen.

De prijs vermeld in de bevestiging van de bestelling is de definitieve prijs inclusief BTW en alle bijkomende kosten (zoals transportkosten).

Farmawebshop behoudt zich het recht eenzijdig en op elk moment de prijs van de producten te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het ogenblik van de registratie van de bestelling.

8. Betaling

8.1. De aankoop is contant te betalen door één van de betalingsmiddelen voorgesteld bij de bestelling.

8.2. De bescherming tegen frauduleus gebruik van de betalingsmiddelen gebruikt voor de transactie is verzekerd door de maatschappij OGONE.

8.3. Enkel wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij OGONE hun akkoord hebben verleend zal een bestelling geplaatst door de cliënt als effectief aanzien worden. In geval van weigering zal de bestelling automatisch geannuleerd worden en zal de cliënt hiervan op de hoogte worden gebracht per e-mail.

8.4. De informatie over de bestelling maakt het onderwerp uit van een geautomatiseerde gegevensverwerking, die tot doel heeft de betaling te beveiligen en fraude te elimineren. OGONE en Farmawebshop zijn de gegevensontvangers inzake de bestelling. Het ontbreken van deze gegevens verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens van de bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

9. Levering

9.1. De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Farmawebshop en de aanvaarding van de betaling door OGONE, binnen een termijn van 1 werkdag voor bestellingen geplaatst binnen België.

Uitzonderlijk zal de leveringstijd langer zijn. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht zoals bepaald in artikel 6.F.

9.2. Farmawebshop kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van laattijdige levering.

9.3. De levering zal hoofdzakelijk verzorgd worden door DPD. De tijd van levering zijn beschikbaar op Farmawebshop en DPD. De cliënt ontvangt per mail de voorziene leveringsdatum.

9.4. Levering in het buitenland zal voldoen aan andere leveringsvoorwaarden en -termijnen. Deze zijn beschikbaar op DPD.

9.5. Door het plaatsen van een bestelling verbindt de cliënt zich voor de regeling van de ontvangst van de goederen. De bestelling wordt ontvangen door de cliënt op het opgegeven adres.

9.6. Door het plaatsen van de bestelling verbindt de cliënt zich tot de betaling van alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten verbonden aan de levering van de bestelde goederen. Apotheek Vanhuysse BVBA is in geen geval solidair aansprakelijk voor deze kosten.

9.7. Farmawebshop raadt de client of de bestemmeling aan bij ontvangst van de goederen de goede staat van de geleverde goederen controleren en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die hem werden verstrekt. Indien de geleverde goederen beschadigd zijn of een gebrek vertonen raden wij de cliënt aan zo spoedig mogelijk Farmawebshop per e-mail op de hoogte te brengen en wordt aangeraden contact op te nemen met de apotheker alvorens tot gebruik over te gaan.

9.8. Indien het pakket niet in ontvangst werd genomen ondanks de verschillende (drie) aanmeldingen van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar Farmawebshop en wordt de cliënt verwittigd per e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden, doch hij zal de extra kosten hiervan zelf dragen (zelfs indien de oorspronkelijke verzending gratis was).

Bij niet-ontvangst van een bestelling zal Farmawebshop rekening houden met de gegevens inzake de levering aangereikt door de koerierdienst die de levering verzorgde. Indien deze trackinggegevens wijzen op een correcte levering kan van Farmawebshop geen compensatie verwacht worden.

9.9. Cliënt of de bestemmeling mag in geen geval goederen herverkopen.

10. Herroepingsrecht

10.1.In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht (hierna WER genoemd)) betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) heeft de cliënt het recht de overeenkomst te herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Volgens art.VI.53 van het WER zijn er redenen voor een gebrek aan herroepingsrecht.

Uitzonderingen in het geval van geneesmiddelen in het bijzonder:

1. de levering van goederen de snel bederven of met een berpkte houdbaarheid

2. de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om teruggezonden te worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

De cliënt beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering om de wil van de consument om de overeenkomst te herroepen, kenbaar te maken. Bovendien, van zodra de consument heeft aangegeven de overeenkomst te willen herroepen, beschikt hij over een nieuwe termijn van 14 dagen om het goed dat het voorwerp van de herroeping uitmaakt, terug te sturen. Dit in overeenkomst met art VI.51 WER.

Hiertoe raadt Farmawebshop de cliënt aan om op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele bijhorigheden (bijsluiters, documentatie, …) terug te sturen naar Apotheek Vanhuysse BVBA, Cesar Meeusstraat 6,9240 Zele.

10.2. Indien de goederen binnen deze termijn en onder deze voorwaarden worden teruggezonden, zal Farmawebshop de door cliënt verrichte betaling terugbetalen, inclusief de oorspronkelijke leveringskosten. De ontvangen betaling, inclusief, desgevallend de leveringskosten, wordt aan de consument vergoed binnen de 14 dagen na de dag waarop Farmawebshop geïnformeerd wordt door de consument om de overeenkomst te herroepen, of in geval van verkoop tot wanneer de onderneming Farmawebshop alle goederen heeft teruggekregen. 

In geval van herroeping worden de terugzendkosten gedragen door de consument, volgens art.VI. 45, 9° WER.

Vooraleer een bestelling terug te sturen is het noodzakelijk contact op te nemen met Farmawebshop en het bestelnummer te vermelden.

 

Modelformulier herroepingsrecht

11. Aansprakelijkheid

11.1. Farmawebshop, Apotheek Vanhuysse BVBA en de apotheek-titularis zijn niet aansprakelijk voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit het slecht gebruik van de verkochte producten, evenals voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit gebeurlijk voortvloeiende nadelige gevolgen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

11.2. Farmawebshop, Apotheek Vanhuysse BVBA en de apotheek-titularis zijn niet aansprakelijk voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten, voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant.

11.3. Een eventuele aansprakelijkheid zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden ingeroepen voor kleine verschillen die kunnen voorkomen ondanks alle voorzorgsmaatregelen die in acht werden genomen in de presentatie van de producten. De foto’s op de website worden louter bij wijze van voorbeeld verstrekt. In geen geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product worden ingeroepen ingeval van afwijking van de foto beschikbaar op de website. De verwijzingen vermeld op de productfiches zijn louter ten indicatieve titel. De cliënt verbindt zicht ertoe om aandachtig de informatie vermeld op de verpakking van het product of in de bijsluiter na te lezen. Deze informatie (inclusief doseringen en tegenindicaties) dient de gebruiker te respecteren.

11.4. Farmawebshop kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website of beperkte toegang tot de website.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. De teksten, foto’s, tekeningen, films, beelden, afbeeldingen, data, productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van Farmawebshop zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Farmawebshop of derden toe.

12.2. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Farmawebshop de aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.

13. Garantie

13.1. Farmawebshop garandeert in de uitvoering van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de verkochte producten. De door Farmawebshop geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de geleverde producten wordt weergegeven op de verpakking en/of bijsluiter van de fabrikant. De cliënt verbindt zich ertoe voor het gebruik van de producten de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant na te lezen en, bij de minste onduidelijkheid of twijfel, contact op te nemen met de apotheker.

13.2. In geen geval kan Farmawebshop verantwoordelijk worden gesteld voor het niet respecteren van de wetgeving van kracht in het land van ontvangst van de bestelling.

13.3. Een eventuele aansprakelijkheid is steeds beperkt tot de waarde van het product in kwestie, bepaald op basis van de prijs op datum van verkoop.

13.4. Farmawebshop geeft geen garantie dat het gebruik van haar website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch dat andere websites waarnaar een link bestaat vrij zouden zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en kan ter zake niet aansprakelijk worden gesteld. De verwijzing naar andere websites houdt geen garantie in betreffende de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan.

13.5. De cliënt kan contact nemen met de cliëntenservice door het invullen van het formulier onder de rubriek ‘Kan ik u helpen’ of door een schrijven aan het adres vermeld onder ‘contact’.

14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

14.1. Het verzamelen van persoonsgegevens is door de wet verplicht bij verkoop op afstand. Deze informatie is essentieel voor het correct verwerken en versturen van bestellingen, en bij het ontbreken van deze gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

14.2. Farmawebshop zal deze gegevens behandelen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De cliënt beschikt onder andere over een recht op informatie, toegang, verbetering en verzet betreffende zijn persoonsgegevens. De persoonsgegevens zullen in geen geval bekendgemaakt worden aan derden.

14.3 We hebben ons privacybeleid aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25.05.2018 in werking trad. Om u een prettige online ervaring te bieden, gebruiken wij cookies op onze website. Gedetailleerde informatie en hoe u op elk moment bezwaar kunt maken tegen het gebruik van cookies, vindt u in ons privacybeleid

15. Nietigheid

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met hun wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen van de overeenkomst brengt de geldigheid van de andere bepalingen niet in het gedrang. Deze laatste bepalingen blijven in voorkomend geval onverminderd van toepassing. Partijen verbinden zich ertoe de nietige bepalingen te vervangen door andere rechtsgeldige bepalingen die zo veel als mogelijk aansluiten bij hun oorspronkelijke gemeenschappelijke bedoeling.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1. Indien er betwistingen ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst, verbinden partijen zich ertoe om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen.

16.2. Indien partijen niet tot een minnelijke schikking komen, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt.

16.3. Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten onderworpen aan deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart, door het plaatsen van een bestelling, deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.